ImagesPlus v3.80A

Domovská stránka: https://www.mlunsold.com/

 

Návod je písaný pre spracovanie snímok vo formáte RAW z digitálnych jednookých zrkadloviek (DSLR).

 

Výber fotoaparátu a voľba spracovania RAW záberov:

Image Set Operations  Automatic DSLR, OSC CCD Image Set Processing...

        - v záložke Process označiť:

                - DSLR

                - Bayer At Capture WB

                - Frame Type: vybrať model fotoaparátu

 

Načítanie zdrojových fotiek:

        - v záložke Light Frames, cez Select Light Frames vybrať "light" snímky

          (V ImagesPlus je možné snímky spracovať aj bez zadania Darkov, Flatov, DarkFlatov, alebo Biasov).

        - v záložke Dark Frames cez Select Dark Frames vybrať "dark" snímky

                - Combine Using: Avg

                - pre odstránenie pracovných súborov po dokončení:

                        -  Delete Converted Files After Combination

                - Combination Dark Name: MasterDark (prednastavené)

        - v záložke Flat Frames cez Select Flat Frames vybrať "flat" snímky

                - Combine Using: Avg

                - pre odstránenie pracovných súborov po dokončení:

                        - Delete Converted Files After Combination

                - Combination Flat Name: MasterFlat (prednastavené)

        - v záložke Flat Dark Frames cez Select Flat Dark Frames vybrať "flat dark" snímky.

                (Pri krátkych expozičných časoch "flat" záberov, nie sú nutnosťou).

                - Combine Using: Avg

                - pre odstránenie pracovných súborov po dokončení:

                        - Delete Converted Files After Combination

                - Combination Flat Name: MasterFlatDark (prednastavené)

        - v záložke Bias Frames cez Select Bias Frames vybrať "bias" ("offset") snímky

                - Combine Using: Avg

                - pre odstránenie pracovných súborov po dokončení:

                        - Delete Converted Files After Combination

                - Combination Bias Name: MasterBias (prednastavené)

        - v záložke Process Light Frame Processing Parameters

                - Raw, Bayer Conversion, Intermediate Output File Type

                        - označiť:  Losless 16-bit FITS

                - DSLR Raw Conversion Parameters

                        - Converted File Prefix: CVT_ (prednastavené)

                - Dark Calibration Parameters

                        - DSLR Automatic Master Dark Frame Matching

                        - Adaptive Hogh/Low Pixel Reduction

                                - With Dark Substract

                                - Normal

                - Bayer Conversion Output File Color Type

                        - RGB

                        - Prefix: BINT_ (prednastavené)

                - Extra Filters

                        - Bloom, High, Low Pixel Reduction: None

                - Normalize All Light Frames In The Set To

                        - Image Set Average

                - Star Shape and Size Grade

                        - Auto

                - Combination Methods

                        - Min Max Excluded Average

                - Combined File Name (No Extension)

                        - CombineFilesExcAvg (prednastavené)

                - Save

 

Aplikovanie Darkov, Flatov a Biasov:

        - Process

 

Registrovanie záberov na hviezdy:

        - Align TSR

                - v okne Select Input Image set, Calibrated Color Inage Set - ... images, potvrdiť OK

                - v záložke Align Methods

                        - Feature Selection Type

                                - On Reference Image

                        - Alignment Type

                                - Translate + Rotate

                        - Alignment Feature Selection

                                - Common COR Point or Star

                                - v obrázku označiť referenčnú hviezdu na registrovanie

                                - Common Angle Defining Point or Star

                                - v obrázku označiť dalšiu hviezdu pre prípadne zrotovanie poľa

 

Registrovanie záberov na pohybujúci sa objekt (kométa, asteroid, a pod.):

                         - Feature Selection Type

                                - On Each Image

                        - Alignment Type

                                - Translate Only

                        - Alignment Feature Selection

                                - Common Point or Star

                                - vo všetkých obrázkoch označíme daný objekt

                       

                        - Correlation Parameter Setup

                                - Correlation Neihborhood Pixel Radius: 60 (prednastavené)

                                - Minimum Acceptable Correlation %: 80 (prednastavené)

                                - Save

                - Align

                - v záložke Image Set Control

                        - Combine

                                - Aligned

                - v okne Combine Files

                        - Standard Methods

                                - Combination Methods

                                        - Average, alebo Median

                                - Combined File Name (No Extension)

                                        - CombineFilesAvg (prednastavené)

                                        (Koncovka v názve sa môže líšiť. Závisí od metódy spracovania - v tomto prípade,

                                        je pre voľbu Average).

                                - Combine

 

Finálna úprava:

Color Digital Development...

        - Brightness and Range

                - práca z posuvníkmi. Najväčší vplyv má Break-Point - vytiahnuť do ľava. ...treba skúšať.

        - Done

 

Uloženie:

File Save copy As...

        - názov

        - zvoliť formát. Pri voľbe TIFF, v okne TIFF Format Options označiť 16 Bits a potvrdiť OK.

 

V pracovnom adresári sa nachádza zdrojový obázok CombineFilesAvg.fit. Ten odporúčam ponechať pre prípadné neskoršie použitie. Pokiaľ sa budú spracovávať ďalšie zábery s rovnakými "Darkami", "Flatmi", alebo "Biasmi", môžu sa použiť už hotové "Master" súbory. Ostatné pracovné súbory sa môžu vymazať.

 

Jednotlivé nastavenia nemusia byť univerzálne - návod považujte za obecný.